دفتر مرکزی سامانه خدماتی پریسوک راه اندازی شد
آدرس : سیرجان، تقاطع ولی عصر _ انقلاب ، مجتمع ولی عصر